Общи условия на уебсайта BezBroker.com

Общите условия важат за всяко лице, което публикува обява на сайта, наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.

С публикуване на обява ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява с описаните тук условия.

BezBroker.com е интернет пространство за обяви. Всяко лице с влизането си в BezBroker.com - директно или чрез последван линк, е отговорен да прочете тези условия и информацията за защита на лични данни по смисъла на регламента GDPR.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е съгласен с условията и начина на защита на негови лични данни, той не следва да ползва услугите на BezBroker.com, не следва да предоставя информация за имота и себе си, и трябва да напусне сайта.

І. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

1. За да ползва услугата BezBroker.com, може предварително ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се регистрира. Той попълва он-лайн форма за регистриране, с което приема описаните тук условия и се възприема за информиран относно неговите лични данни.

2. Лични данни се предоставя по преценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. BezBroker.com не следи за предоставянето на неверни данни.

ІІ. ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ПАРОЛА

2. При регистриране ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва имейл и своя парола за достъп.

2.1. BezBroker.com не извършва проверка и не носи отговорност:

2.1.1 за електронната поща и данните, посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и тяхната истинност;

2.1.2 дали предоставената електронна поща от ПОТРЕБИТЕЛЯ засяга право на име, интелектуална собственост, търговска марка и наименование (фирма) и др. права на трето лице.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да опази електронна си поща и парола. Той е отговорен за всякакви действия, извършени посредством тази поща и парола – лично или от трето лице.

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да не споделя паролата си с трети лица и да уведоми BezBroker.com незабавно за осъществен или вероятен неправомерен достъп.

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да информира BezBroker.com при неупълномощено ползване на предоставената услуга.

III. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА

3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото да публикува обява на BezBroker.com

3.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло отговаря за съдържанието на обявата и за публикуваните в нея лични данни и такива на обявявания от него имот.

3.2 С публикуване на обява, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и е съгласен посочените от него данни за контакт да бъдат обществено достояние и за целите на обявата – връзка с клиент.

4. BezBroker.com държи данните, предоставяни от ПОТРЕБИТЕЛЯ при публикуване на обявата, само в срока на активност на обявата. С изтриването на обявата, се изтриват и данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ. BezBroker.com декларира, че не предоставя данни на трето лице.

5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото си по собствено усмотрение и във всяко време да изтрие обявата си и да прекрати ползването на услугите на BezBroker.com.

6. BezBroker.com изтрива обявите един ден, преди да се навършат 6 месеца от публикуването им.

7.В случай че постъпи сигнал за публикуван неправомерно имейл или телефон, собственост на трето лице, BezBroker.com изтрива визираната обява. BezBroker.com не разследва истинността на постъпилия сигнал и истинността на посочените данни за контакт.

ІІІ. ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да бъде забравен. Той изтрива обявата си и прекратява взаимодействието си с BezBroker.com по собствена преценка и в желано време. С изтриване на обявата си ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам изтрива свързаните с него лични данни.

8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен при ползване на BezBroker.com и услугата му да не полага на сървъра на BezBroker.com, да не зарежда, праща или ползва по всякакъв начин и да не прави достояние на трето лице данни, файлове, текстове, звук, софтуер, снимки, музика, графики, видео материали и аудио материали и всякакви други, които:

- противоречат на българските и приложимите чужди закони, тук описаните Общи условия, етиката в интернет, морал и добри нрави;

- заплашват живота и неприкосновеността на физически лица;

- пропагандират дискриминация въз основа на възраст, пол, религия, раса, образователно ниво; проповядват недемократични идеологии; съдържащи порнография и др. съдържание, застрашаващо психиката и развитието на непълнолетни лица и нарушава морала и възприетите добри нрави;

- съдържащи порнография, сексуално и друго насилие с деца и животни, както и линкове към уебстраници с такова съдържание;

- съдържащи информация, нарушаваща правата и свободата на хората съгласно Конституцията, българските закони и международни актове, по които РБългария е страна;

- представлява търговска, лична, служебна и въобще конфиденциална информация;

- съдържание, защитавано от авторско право, освен когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е негов притежател и носител;

- нарушава имуществени и неимуществени законови интереси и правата на трети лица като правата за собственост, интелектуална такава и други;

- накърняват доброто име на трето лице, призовават за насилствено променяне на конституционно установен ред, към вършене на престъпление, насилие над личност, провокиране на вражда на расова, етническа, религиозна и други основи;

- съдържа данни за несобствени пароли или право на достъп, без съгласие на титуляра, също софтуер за достъпа до пароли или права;

- нарушава други законови императивни забрани.

8.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползването на предоставени от BezBroker.com услуги:

- да не се представя за друг – физическо или юридическо лице, за група лица, които не представлява, нито да заблуждава за самоличността си;

- при установяване на увредени файлове да съобщи на BezBroker.com за отстраняването им;

- да не ползва методики за зареждането на нежелано от други потребители в интернет съдържание като pop-up, blind links и др.ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА BEZBROKER.COM. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9. BezBroker.com не е задължен и няма обективно възможността за контролира начините, по които ПОТРЕБИТЕЛ ползва услугата. С приемане на Условията, ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че ползва услугата на собствена отговорност.

BezBroker.com не носи отговорността за евентуални вреди, причинени при ползване на услугата на уебсайта, освен ако не са умишлено причинени от самия уебсайт.

9.1. BezBroker.com има правата, не не е длъжен, да пази материали и данни на сървъра му и да ги предава на оторизирани държавни органи с цел пазене на права, законни интереси и сигурност на BezBroker.com и на трети лица, както и щом тези данни са поискани от оторизираните държавни органи.V. ЗАЩИТАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10. За ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ не се изисква име и данни от лични документи.

10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изписва лично имейл адрес и номер на телефон с цел да се свърже с евентуални клиенти. BezBroker.com може да използва имейла и телефона за връзка с ПОТРЕБИТЕЛЯ при възникнал проблем или за предлагане на услуга.

10.2. BezBroker.com не съхранява имейли и телефонни номера извън времето, в което обявата е активна. С изтриване на обявата, тези данни се забравят.

10.3. BezBroker.com ползва услугите на Гугъл - Adwords и Analytics, които със статистическа цел събират информация за посещенията на сайта и за посетителите - демографски данни, продължителност на престоя в уебсайта и др. Посочените услуги на Гугъл ползват „бисквитки“ със статистическа цел.

10.4. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не желае публичното публикуване на неговия имейл, телефон и други данни за него, които сам е предоставил, тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да не публикува обява в BezBroker.com.

11. С попълване на форма за регистриране ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и е съгласен да се обработят негови лични данни.

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ има достъп и право на поправка на данните си по Закона за защита на личните данни.

11.2. BezBroker.com полага дължимата грижа за спазване на визирания Закон.

11.3. BezBroker.com отговаря за защитаването на данните за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни по повод услугата, предмет на общите Условия, освен при наличието на непреодолима сила и злоумишленост от страна на трети лица.

11.4. Във формата ПОТРЕБИТЕЛЯ обозначава доброволността на предоставяне на данни, съгласява се с Общите условия, публикуването и обработването на данните по предвидения ред.

11.5. Данните може да се ползват от BezBroker.com за предлагането на други услуги, за промотиране и рекламиране, томболи, анкетиране, запитване и др., освен когато ПОТРЕБИТЕЛЯ изрично изрази несъгласието си чрез имейл на следния адрес: info@imot.i.bg.

11.6. BezBroker.com може да запази проведената с ПОТРЕБИТЕЛЯ кореспонденция по имейл.

11.7. Описаните цели за ползване на данни не са изчерпателно изброени и от тях не следват задължения за BezBroker.com.

11.8. BezBroker.com не носи отговорността, когато попълнени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни не са верни и нанася вреда на трето лице.

11.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ чрез име и парола има достъп до данните, дадени при регистриране, и съхранявани в профила му на клиент. Той е свободен да ги коригира при спазване на дадените тук Условия.

VI. ДРУГИ

12.1. Изявления на BezBroker.com се считат за получени само с изпращането им, щом ПОТРЕБИТЕЛЯ е дал невалиден имейл.

2.2. Ако някоя клауза в Общи условия се оказва недействителна, тя не поражда недействителност на други негови части и клаузи.

12.3. Неуредените тук въпроси се уреждат според законите на Р България.

12.4. Споровете между страните се разрешават на добра воля, а при невъзможност – според българското право и от съда по компетентност.